El saladar està situat en les vores de la zona endorreica central del Clot. És un espai deprimit que ocasionalment acumula aigua i després de la seua evaporació deixa una capa de sals acumulada en la superfície, formant sòls salins coneguts com a solonchacks. Estes característiques físiques determinen la presència d’una flora i fauna adaptades a estes condicions salines.

Està constituïda per  formacions denses de matollars en què apareixen barrelles i salades (Arthrocnemum sp., Sarcocornia sp. , Suaeda sp.…), herbes com els ensopegalls (Limonium sp.) i bosquets de tamarits (Tamarix sp.)

Flora

Fauna

A més de llebres, ratolins de camp, musaranyes i diversos rèptils, també trobem xicotets i mitjans ocells (cagamànecs o butxacs, busqueretes, mosquiters, etc.). En els bosquets de tamarits apareixen tords i picots verds.

¿Sabies que?

Les plantes del saladar,  com ara la sosa alacranera, salicòrnies, salsones, suaedas, etc., per l’alt contingut en sals alcalins en les seues cendres, s’han usat tradicionalment per a l’obtenció de la barrella, que era usada al seu torn com a element en l’elaboració de sabons i fins i tot en la fabricació del vidre. Suposaven una important font d’ingressos en exportar-se a l’estranger, principalment a Marsella per a l’elaboració de sabons, i a Anglaterra.

keyboard_arrow_up