Fartet, fartonet, peixet de sequiol

Aphanius iberus


(Familia Ciprinodóntidos)


El fartet és un peix endèmic de la Península Ibèrica que mesura tan sols 5 cm de longitud, i les femelles són lleugerament més grans. A més, existeixen diferències en la coloració entre mascles i femelles. Es tracta d’una espècie la distribució de la qual queda restringida al llarg de la costa mediterrània. Presenta una gran adaptabilitat als diferents hàbitats, i pot ser trobat tant en aigua dolça com en aigua salada, en canals de reg, tolles, llacunes litorals, salines o desembocadures de rius. És omnívor, encara que s’alimenta principalment de larves d’insectes, i és una espècie molt important pel que fa al control de les poblacions de mosquit.

El fartet es troba catalogat com espècie en perill d’extinció, ja que la seua àrea de distribució ha disminuït notablement en els últims anys, causada per la degradació de l’entorn, a conseqüència de la contaminació per productes agrícoles, les espècies exòtiques invasores com la gambúsia i la sobreexplotació dels aqüífers.

En el paratge podem trobar fartet en la tolla d’anàtids on, des de 2014, s’han realitzat introduccions d’aquesta espècie amb exemplars procedents de les piscifactories del Palmar, a València, amb origen genètic en les Salines del Pinet. Amb aquest projecte es pretén augmentar les reserves silvestres d’aquesta espècie protegida intentant recuperar les seues poblacions, a més de potenciar el control biològic de les poblacions de mosquit.

Estrelles de mar
Fitoplàncton
keyboard_arrow_up